Thiết kế Website Bất động sản

Thiết kế Website lĩnh vực rạo vặt, môi giới bất động sản.

Giao diện máy tính:

Giao diện điện thoại:

Logo: